Menu Zavrieť

Privacy terms & GDPR

Ochrana dát:

v zmysle článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a ktorou sa ruší smernica 95/46 / ES (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Podľa ustanovení článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), týmto vám ako subjektu údajov poskytneme nasledujúce informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Dohľad: IG Systems, s.r.o., Riečka 679, Hriňová 962 05, IČO: 53 149 840  (ďalej len „kontrolór“).

Kontaktné údaje:

IG Systems, s.r.o.
Riečka 679, Hriňová 962 05

E-mail: production@customdesign.sk
Telefón: +421 944 456 694

Prístup k osobným údajom:

Pri spracúvaní osobných údajov môžu okrem spracovateľa a spoločností spriaznených s IG Systems, s.r.o. a jeho zamestnancami mať k osobným údajom aj iné osoby spracúvajúce osobné údaje ako spracovatelia. Špecifický priebežne aktualizovaný zoznam procesorov, t. j. príjemcov osobných údajov spracovaných v mene kontrolóra, v nasledujúcich kategóriách:

 • Spoločnosti poskytujúce marketingové služby
 • Spoločnosti poskytujúce mzdové a účtovné služby
 • Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu

Právny základ:

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je spravidla splnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov), uzavretie, správa a plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zamestnania a obchodných zmlúv, legitímny záujem, ktorým je ochrana práv a záujmov kontrolóra a jeho zamestnancov chránených právom, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä na účely marketingu, súťaží, spoločenských podujatí atď.). Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a dotknutá osoba môže kedykoľvek odobrať súhlas. Súhlas je však nevyhnutný pre kontrolóra, aby zabezpečil napríklad firemné udalosti a podobne a bez takéhoto súhlasu nemá kontrolór právo poskytovať príslušné služby. Ak subjekt údajov odmietne poskytnúť osobný údaj, ktorý je potrebný na plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo dodržiavať zákon, kontrolór nie je povinný uzavrieť zmluvu alebo poskytovať iné služby.

Spracované osobné údaje:

Zhromažďujeme meno zákazníka, e-mailovú adresu, adresu dodania a fakturácie, údaje o platbe, názov spoločnosti, telefónne číslo, adresu IP, informácie o zadaných objednávkach, informácie o obchodoch s obchodníkmi podporovanými IG Systems, s.r.o. a informácie o zariadeniach a prehliadačoch, ktoré používate. Tieto informácie zhromažďujeme, keď používate alebo vstúpite do obchodu, ktorý využíva naše služby, napríklad keď navštívite stránku obchodníka, zadáte objednávku alebo zaregistrujte účet na obchodnom mieste. Počas návštevy alebo prehliadania webovej stránky Custom Design Studio zhromažďujeme informácie o používanom zariadení a prehliadači, vašom sieťovom pripojení, adrese IP a informáciách o súboroch cookie nainštalovaných vo vašom zariadení. Takisto zhromažďujeme osobné informácie, ktoré ste predložili prostredníctvom ľubovoľnej funkcie na odosielanie správ, ktorá je k dispozícii na našich webových stránkach. Od používateľov fóra zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, adresu URL webovej stránky a ďalšie osobné informácie, ktoré môžete uverejniť.

Účel spracovania a zdieľania:

Tieto informácie používame na poskytovanie služieb našim obchodníkom vrátane podpory a spracovania objednávok, overovania a platieb. Tieto informácie používame aj na zlepšenie našich služieb. IG Systems, s.r.o. spolupracuje aj s tretími stranami a poskytovateľmi služieb, aby našim obchodníkom poskytovali služby a môžeme s nimi zdieľať osobné informácie na podporu týchto snáh. Vaše informácie môžeme zdieľať aj za nasledujúcich okolností:

 • predchádzanie, vyšetrovanie alebo konanie proti nezákonným činnostiam, podozreniam z podvodu, situáciám s potenciálnym ohrozením fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušovaním našich Podmienok používania alebo akejkoľvek inej dohody súvisiacej so službami alebo zákonom inak.
 • ak obchodník, ktorého obchod navštívite alebo k nemu máte prístup, nás nasmeruje na prenos týchto informácií (napríklad ak povolia aplikáciu tretej strany, ktorá pristupuje k osobným informáciám zákazníka).
 • dodržiavanie zákonných požiadaviek alebo reagovanie na zákonné súdne príkazy, predvolania, opčné listy alebo iné požiadavky verejných orgánov.

Osobné informácie môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou, ktorá nadobúda našu obchodnú činnosť alebo obchodovanie s obchodníkom, ktorého obchod navštevujete alebo ku ktorému máte prístup prostredníctvom zlúčenia, akvizície, bankrotu, likvidácie, reorganizácie alebo inej podobnej transakcie alebo konania.

Uchovávanie osobných údajov a trvanie spracovania:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu určenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracovanie osobných údajov je možné len na obdobie, na ktoré bol súhlas udelený. Súhlas sa poskytne kontrolórovi na nasledujúce tri (3) roky alebo do dátumu odňatia súhlasu. Po uplynutí príslušného obdobia sa osobné údaje vymažú, ak sa ich skladovanie podľa príslušných slovenských právnych predpisov nevyžaduje.

Subjekt údajov súvisiaci so spracovaním osobných údajov:

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, dotknutá osoba môže uplatňovať tieto práva:

  • právo na prístup a poskytnutie informácií o ich osobných údajoch;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov;
  • právo na neefektívnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
  • právo odobrať súhlas kedykoľvek (ak súhlas je právnym základom spracovania);
  • právo podať návrh na začatie konania podľa článku 100 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov s orgánom dohľadu, Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail : statny.dozor@pdp.gov.sk

Subjekt údajov môže podliehať ustanoveniam článkov 21 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, ako aj inými relevantnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva voči kontrolórovi na základe písomnej žiadosti zaslanej alebo doručenej do sídla kontrolóra: Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06 alebo elektronickou poštou na adresu: production@customdesign.sk. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, aby mohol kontrolór identifikovať dotknutú osobu. Kontrolór môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby, ak má dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Správca je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na jej žiadosť do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch, pokiaľ ide o zložitosť a počet žiadostí, môže kontrolór predĺžiť vyššie uvedené obdobie o ďalšie dva (2) mesiace, dokonca opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknuté osoby o takomto predĺžení do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti, pričom uvedie dôvody na predĺženie lehoty. Ak dotknutá osoba predložila žiadosť v elektronickej forme, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ subjekt údajov nepožiadal o informácie iným spôsobom.

Ak kontrolór na žiadosť dotknutej osoby neprijme opatrenia, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nečinnosti v lehote jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o možnosti podania žiadosti návrh na začatie konania podľa článku 100 zákona o ochrane osobných údajov s Úradom na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo nevhodná, najmä kvôli jej opakujúcej sa povahe, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaného opatrenia alebo odmietnutie konať na žiadosť. Kontrolór preukáže, že žiadosť je neopodstatnená alebo nevhodná.

Kontrolór chápe, že máte právo na vaše osobné údaje a podnikne primerané kroky, ktoré vám umožnia prístup k vašim osobným informáciám, ich opravu, zmenu, odstránenie alebo obmedzenie. Ak ste obchodník alebo partner, môžete aktualizovať mnoho typov osobných informácií, ako sú platobné alebo kontaktné informácie, priamo v nastaveniach účtu. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje v nastaveniach účtu alebo ak máte obavy z údajov získaných pri návšteve webových stránok Custom Design Studio alebo z našich služieb podpory, kontaktujte nás, aby ste vykonali požadované zmeny. Je dôležité mať na pamäti, že ak odstránite alebo obmedzíte používanie vašich osobných informácií, služby nemusia fungovať správne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo týchto pravidiel, alebo chcete podať sťažnosť na to, ako IG Systems, s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, obráťte sa na neho e-mailom na adresu production@customdesign.sk.

V Bratislave, 21. januára 2022, IG Systems, s.r.o

COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie:

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

ODDIEL 1 – Čo urobíme s informáciami?

Keď si kúpite niečo z nášho obchodu, ako súčasť procesu nákupu a predaja, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.

Pri prehliadaní v našom obchode automaticky prijímame adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme mali informácie, ktoré nám pomôžu získať informácie o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je to možné): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších aktualizáciách.

ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?

Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overíme vašu kreditnú kartu, zadáme objednávku, zariadime dodanie alebo vrátime kúpu, značí to, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a používaním len z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak žiadame o vaše osobné informácie z druhoradého dôvodu, ako napríklad marketing, budeme vás buď priamo žiadať o váš výslovný súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odstúpiť od môjho súhlasu?

Ak sa po svojom prihlásení rozhodnete zmeniť svoj názor, môžete odstúpiť od vášho súhlasu, a to tak, že nás kontaktujete na production@customdesign.sk alebo nám napíšte na adresu:

IG Systems, s.r.o.
Riečka 679, Hriňová 962 05.

ODDIEL 3 – ZVEREJŇOVANIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to zákon vyžaduje alebo ak porušíte naše Zmluvné podmienky.

ODDIEL 4 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti tretím stranám poskytujeme informácie, ktoré používame a zhromažďujeme, iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia tretích strán, ako sú napríklad platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíte poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

Pre týchto poskytovateľoch vám odporúčame, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia spracovávať vaše osobné informácie.

Pamätajte najmä, že niektorí poskytovatelia môžu byť umiestnení alebo majú zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii zahŕňajúcej služby poskytovateľa služieb tretej strany, potom sa na vaše informácie môžu vzťahovať právne predpisy jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa nachádza tento poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia.

Napríklad, ak sa nachádzate na Slovensku a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou nachádzajúcou sa v Spojených štátoch, vaše osobné údaje používané pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane Patriot Act.

Keď opustíte webovú lokalitu našej predajne alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov alebo Zmluvné podmienky našich webových stránok.

ODKAZY

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás odkázať z našich stránok. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame, aby ste si prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ODDIEL 4 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti tretím stranám poskytujeme informácie, ktoré používame a zhromažďujeme, iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia tretích strán, ako sú napríklad platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíte poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

Pre týchto poskytovateľoch vám odporúčame, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia spracovávať vaše osobné informácie.

Pamätajte najmä, že niektorí poskytovatelia môžu byť umiestnení alebo majú zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii zahŕňajúcej služby poskytovateľa služieb tretej strany, potom sa na vaše informácie môžu vzťahovať právne predpisy jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa nachádza tento poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia.

Napríklad, ak sa nachádzate na Slovensku a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou nachádzajúcou sa v Spojených štátoch, vaše osobné údaje používané pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane Patriot Act.

Keď opustíte webovú lokalitu našej predajne alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov alebo Zmluvné podmienky našich webových stránok.

ODKAZY

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás odkázať z našich stránok. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame, aby ste si prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ODDIEL 5 – BEZPEČNOSŤ

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v oblasti priemyslu, aby sme sa uistili, že nie sú nevhodne stratené, zneužité, prístupné, zverejnené, pozmenené alebo zničené.

Ak nám poskytnete informácie o kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie SSL a uložené s šifrovaním AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne uznávané priemyselné štandardy.

ODDIEL 6 – VEK ZHODY

Používaním týchto stránok vyjadrujete, že ste vo svojom štáte, kde žijete, dosiahli vek plnoletosti alebo že vo vašom štáte, kde žijete, ste nám dali súhlas, že maloleté osoby, ktoré zastupujete, môžu používať túto webstránku.

ODDIEL 7 – ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich, prosím, častejšie prečítajte. Zmeny a objasnenia nadobúdajú účinnosť ihneď po ich uverejnení na webových stránkach. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v týchto pravidlách, upozorníme vás, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak existujú, ich používame a/alebo zverejňujeme.

Ak je váš obchod kúpený alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie sa môžu preniesť na nových vlastníkov, aby sme vám mohli ďalej predávať svoje produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak chcete: prístup, opravu, zmenu a doplnenie alebo odstránenie akýchkoľvek osobných informácií, ktoré máme o vás, pošlite nám žiadosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho pracovníka pre dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov emailom na adrese production@customdesign.sk alebo poštou na adrese: